Nebezpečné chemické látky a přípravky


Stránky věnované zákonu o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů č. 350/2011 (chemický zákon)
(současná aktualizace ze 10.7.2014)


 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a jeho novelizace

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 (GHS-CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a jeho novelizace
 • Stručné informace k systému GHS-CLP (+ vzory štítků) a další odkazy k systému GHS-CLP
 • Nové výstražné symboly podle systému GHS-CLP - etikety lze získat např. zde , zde a zde.
 • Převody R-vět na H-věty podle systému CLP
 • Pokyny pro bezpečné zacházení: P-věty (dřívější S-věty) podle systému GHS-CLP (kompletní H a P věty jsou obsaženy v Nařízení č. 1272/2008)

 • Aktuální bezpečnostní listy chemických látek lze získat např. zde a zde (podle katalogového čísla)

 • Zákon č. 350/2011 Sb. a jeho novelizace č. 61/2014 Sb.
 • Vyhláška MPO č. 402/2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • Vybraný seznam vysoce toxických látek (nutno vést evidenci!)

 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havarií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky ...
 • Jak skladovat hořlaviny a organické peroxidy v laboratoři
 • Plánované termíny školení nakládání s chemickými látkami podle zákona č. 350/2011 ve znění zákona č. 61/2014 Sb.

 • Užitečné stránky s informacemi o nebezpečnosti chem. látek


  RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
  e-mail: robert.prucek(at)upol.cz


 • Aktuální informace